• dodi945

הניצוץ #26 איך להגמיש את המוח כדי לעורר את היצירתיות? עם הילה נבו

איך אסתטיקה משפיעה על המוח והנפש שלנו?

מה אנחנו צריכים לעשות כדי לייצר קרקע פוריה לרעיונות חדשים?

מה הקשר בין תרבות לחקלאות?